Uslovi upotrebe

Pristup i korišćenje ovog sajta podleže sledećim uslovima. Molimo Vas da ne koristite ovaj sajt ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima. Ovaj sajt je izradila kompanija Bayer HealthCare AG (u daljem tekstu Bayer), i ona je zadužena za njegovu administraciju. Zadržavamo pravo da ukinemo ovaj sajt ili napravimo delimične ili kompletne promene na njemu ili u Opštim uslovima korišćenja i našim Opštim uslovima.

Predaja upotrebe i koristi

Svi detalji, dokumenta, i ilustracije koje su objavljene na ovom sajtu u isključivom su vlasništvu kompanije Bayer. Svaka dozvola za njihovu upotrebu odobrava se uz uslov da se relevantna napomena o autorskim pravima prikazuje na svim kopijama, da se takvi detalji koriste samo za lične svrhe, da nisu namenjeni komercijalnoj eksploataciji, da nisu izmenjeni na bilo koji način, i da se sve ilustracije sa sajta koriste samo u kombinaciji sa propratnim tekstom.

Zaštitni znaci i autorska prava

Svi zaštitni znaci na ovom sajtu vlasništvo su Bayer Grupe, osim ako nije drugačije napomenuto ili se na bilo koji drugi način shvata kao pravo trećih lica. Svako neovlašćeno korišćenje ovih zaštitnih znakova ili drugih materijala izričito je zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima, zaštitnim znakovima, ili drugim pravima industrijske svojine.

Ograničena odgovornost

Kompanija BAYER prikupila je detaljne informacije koje su objavljene na ovom sajtu iz internih i eksternih izvora, prema svom najboljem saznanju i uverenju, primenjujući profesionalnu marljivost. Mi nastojimo da proširimo i ažuriramo te informacije na stalnoj osnovi. Informacije na ovom sajtu služe samo za predstavljanje kompanije BAYER i njenih proizvoda i usluga. Međutim, izjave i garancije o kompletnosti ili tačnosti informacija na ovom sajtu ne mogu se dati bilo izričito ili prećutno. Imajte na umu da tačnost informacije na dan kada je objavljena možda više neće važiti. Zato Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom sajtu pre nego što je iskoristite u bilo kom obliku. Saveti dati na ovom sajtu Vas ne sprečavaju da obavljate sopstvene provere naših najnovijih saveta - naročito naše dokumente o bezbednosti i tehničke specifikacije - i naših proizvoda, u cilju njihove prikladnosti predviđenim procesima i svrhama. Ako Vam budu potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim proizvodima ili uslugama, kontaktirajte nas direktno. Korisnici ovog sajta izjavljuju da su saglasni da pristupe sajtu i njegovom sadržaju uz vlastiti rizik. Ni kompanija BAYER niti treće strane koje su uključene u pisanje, proizvodnju ili isporuku ovog sajta ne mogu se smatrati odgovornim za štetu ili povrede usled pristupa ili nemogućnosti pristupa, ili upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovog sajta ili činjenice da ste se oslanjali na informacije date na ovom sajtu.

Sajtovi trećih strana/linkovi

Ovaj sajt sadrži linkove/reference ka sajtovima trećih strana. Obezbeđujući takve linkove, kompanija BAYER ne daje svoju saglasnost u pogledu njihovog sadržaja. BAYER ne prihvata bilo kakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih sajtova niti bilo kakvu odgovornosti za štetu ili povrede usled upotrebe njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. BAYER ne nudi nikakvu garanciju da povezane stranice daju informacije doslednog kvaliteta. Linkovi ka drugim sajtovima pružaju se korisnicima sajta samo zarad pogodnosti. Korisnici koji pristupaju takvim sajtovima, čine to na sopstveni rizik. Izbor linkova nikako ne ograničava korisnike na povezanim stranicama.

Podaci koje sami dajete

Korisnik ovog sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost podataka koje šalje kompaniji BAYER, kao i za nekršenje prava trećih strana koje mogu imati veze sa takvim podacima. Korisnik daje svoju saglasnost da kompanija BAYER može čuvati takve podatke, i da ih može koristiti radi statističke analize ili za bilo koju drugu navedenu poslovnu svrhu, osim ako informacije uključuju lične podatke koji prevazilaze okvir master podataka ili podataka o korišćenju. Bayer naročito ima pravo da koristi sadržaj tih informacija, uključujući ideje, izume, nacrte, tehnike, i stručna znanja koje one sadrže, za bilo koju svrhu, kao što su razvoj, proizvodnja odnosno marketing proizvoda ili usluga, i da reprodukuje takve informacije i stavi ih na raspolaganje trećim licima bez ikakvih ograničenja.

Međunarodni korisnici

Ovaj sajt proverava, njime upravlja, i ažurira ga kompanija BAYER u Leverkuzenu, u Nemačkoj. Ukoliko se pozovete na ovaj sajt ili preuzimate sadržaje, imajte na umu da je u Vašoj odgovornosti da se postarate da se ponašate u skladu sa lokalnim propisima koji važe na tom mestu.

Anticipativne izjave

Ovo saopštenje može sadržati anticipativne izjave zasnovane na trenutnim pretpostavkama i prognozama menadžmenta Bayer Grupe, odnosno njenih podgrupa. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnost, i drugi faktori mogu dovesti do značajnog odstupanja između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja, odnosno uspešnosti kompanije i ovde navedenih procena. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje ovih anticipativnih izjava ili njihovo usklađivanje sa budućim događajima ili dešavanjima.